gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2015/11/17

Rzecznik ucznia

prawa dziecka.JPG

 

„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 7 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia

20 listopada „Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka”.

Jest to następstwem inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, ponieważ wystąpił z propozycją uhonorowania wkładu Polski związanego z uchwaleniem, przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka oraz ustanowienie, w związku z tym wydarzeniem, 20 listopada „Dniem Praw Dziecka” obchodzonym w naszym kraju.

Konwencję o Prawach Dziecka nazywa się również „Światową Konstytucją Dzieci”. Została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Polska wniosła istotny wkład w uchwalenie Konwencji, przedstawiając w 1978 r. Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych projekt tego aktu prawnego.

Ideą Konwencji jest traktowanie dziecka jako obywatela oraz jako podmiotu prawa, respektowanie praw, które przynależą każdemu człowiekowi.

Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Marek Michalak .

Dziecko ma prawo do:

 • wychowywania się w rodzinie,
 • adopcji,
 • oświaty i nauki,
 • kultury,
 • wypoczynku i rozrywki,
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej,
 • wszechstronnego rozwoju osobowości,
 • swobody wyznania,
 • światopoglądu,
 • dostępu do informacji,
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
 • prywatności,
 • równości.

Prawa socjalne dziecka:

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12 od pn. do pt. – godz. 8.15.-20.00

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111 od pn. do pt. - godz. 12.00-20.00

Rzecznik Praw ucznia /dziecka w naszej szkole – Mariola Księżopolska – pedagog szkolny

Kilka słów od rzecznika

Dziękuję Uczniom za okazane mi zaufanie i wybór na funkcję Rzecznika Praw Ucznia, jest to dla mnie ogromny zaszczyt.
Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, będziecie w naszej szkole czuli się bezpiecznie i będziecie mieli poczucie, że Wasze prawa są szanowane i przestrzegane.
Pamiętajcie, że dla mnie jesteście bardzo ważni i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Wasze problemy.

Zwróć się do Rzecznika Praw Ucznia, jeśli:

 • zauważysz naruszenie praw ucznia w szkole lub poza nią
 • chcesz wyjaśnić trudną, nietypową sytuację szkolną
 • czujesz się traktowany inaczej niż inni
 • czujesz się zagrożony ze strony kolegów
 • jeśli masz problem i chciałbyś o nim porozmawiać

 

Rzecznikiem Praw Ucznia jest Mariola Księżopolska - pedagog szkolny

Z rzecznikiem możesz porozmawiać osobiście lub napisać e-maila:

rzecznik3@interia.pl

Rzecznik Praw Ucznia powołany jest do:

 • Przeciwdziałania łamaniu praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz praw dziecka zawartych m. in. w Konstytucji RP, Konewencji o Prawach Dziecka.
 • Podejmowania działań na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności.
 • Podejmowania interwencji w przypadku naruszeń podstawowych praw ucznia.
 • Rozwiązywania spraw spornych.
 • Zwiększenia świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.

Działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych skarg.  
 • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).  
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.  
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.