gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2013/03/13
Regulamin i warunki realizacji projektu edukacyjnego
w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. – Dz. U. Nr 156, poz.1046
I.
 1.  Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Projekty uczniowskie mogą być realizowane są na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego z wykluczeniem pierwszego półrocza nauki w szkole, kiedy uczniowie są skoncentrowani na adaptacji w nowej szkole i „zaistnieniu” w nowej grupie rówieśników i ostatniego półrocza, gdy zajęci są przygotowywaniem się do egzaminu po gimnazjum.
  W Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi projekty będą realizowane w drugim półroczu klasy drugiej. Inny termin realizacji wymaga zgody dyrektora szkoły.
 4. Na początku roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego ;
 5. Dyrektor w każdym roku szkolnym powierza wybranym nauczycielom prowadzenie projektu edukacyjnego.
 6. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów, które poszczególni nauczyciele obejmą swoją opieką.
 7. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania:
  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem;
  2. określenie celów projektu edukacyjnego, ustalenie przez nauczyciela prowadzącego projekt z uczniami rozwiązywanego problemu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  3. wykonanie zaplanowanych działań;
  4. monitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt;
  5. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 8. Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe przekazuje wychowawcy klasy opiekun projektu najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną w klasie II.
 9. W przypadku, gdy opiekunem projektu edukacyjnego jest wychowawca klasy, informacja pisemna o stopniu zaangażowania ucznia w prace projektowe jest bezprzedmiotowa.
 10. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.
 11. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie.
 12. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. W przypadku, o których mowa w ust. 13, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. W przypadkach losowych, konfliktach grupowych, nieumiejętności pracy w grupie, niezrealizowaniu zadań na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „nie uczestniczył w projekcie”.
 14. Wzór karty i instrukcji oraz Karta samooceny projektu stanowi załącznik nr 1, do niniejszych „Warunków realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi”.
II.
 1. Najpóźniej do końca października danego roku szkolnego każdy zespół przedmiotowy proponuje co najmniej dwa zakresy tematyczne projektów. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 2. Po zaakceptowaniu zakresów tematycznych projektów przez Radę Pedagogiczną szkoły, nauczyciele, do końca listopada, dopisują do poszczególnych zakresów tematy projektów edukacyjnych (bez względu na to, który zespół przedmiotowy dany zakres tematyczny zaproponował).
 3. Sugestie dotyczące tematów projektów gimnazjalnych mogą pochodzić również od uczniów, ze strony rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego. Wpisu tematu do danego zakresu tematycznego dokonuje ta osoba, która taką informacje uzyskała.
 4. Uczniowie:
  1. w miesiącu grudniu, podczas godziny wychowawczej, wybierają tematy, które w swoich projektach podejmą, spośród tematów przedstawionych przez wychowawcę klasy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany tematu projektu edukacyjnego do końca lutego. Zmieniony temat jest ostateczny.
  2. na zasadzie dobrowolności tworzą grupy projektowe. W skład danej grupy projektowej wchodzi nie mniej niż 2 uczniów i nie więcej niż liczy klasa. W przypadku, gdy uczniowie samodzielnie nie utworzą grup, nauczyciel wychowawca samodzielnie dokona podziału. Za zgodą Dyrektora dopuszcza się tworzenie grup między klasowych. Ostateczną liczbę członków każdej grupy ustala Dyrektor.
 5. Uczniowie mają czas na realizację projektu do końca maja w klasie drugiej.
 6. Opiekunami projektów danego rocznika uczniów jest dla każdej klasy zespół nauczycieli, którzy zgłosili tematy projektowe. Opiekunem nie musi być nauczyciel uczący w danej klasie.
 7. Konsultacje uczniom realizującym projekt edukacyjny powinni również udzielać, w miarę potrzeb i możliwości, nauczyciele innych przedmiotów w szczególności nauczyciel bibliotekarz lub nauczyciel informatyki.
 8. Na konsultacje, za zgodą Dyrektora, nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42 Karty Nauczyciela.
 9. Publiczna prezentacja rezultatów projektów przez uczniów klas drugich będzie organizowana w miesiącu maju lub czerwcu każdego roku szkolnego.
 10. W przypadku, gdy uczniowie zrealizują projekt edukacyjny wcześniej niż to zapisano w punkcie 5, publiczna prezentacja jest możliwa w innym niż powyższy terminie, po uzgodnieniu tego terminu z dyrektorem szkoły.